AOA
Article of Association

enroll yourself in civil protection and humanitarian

WHITE CROSS UNION MTÜ
PÕHIKIRI


1. ÜLDANDMED


1.1. Eesti “White Cross Union MTÜ” edaspidi Ühing on vabatahtlik juriidilisi ja
füüsilisi isikuid ühendav Ühing. Ta tegutseb avaliku huvi suunitlusega. Ühing on
erapooletu apoliitilistel põhimõtetel hea tahte eesmärgiga tegutsev organisatsioon
pühendunud vendlusele ja heategevusele.


1.2. White Cross Union MTÜ on Eesti Vabariigis ametlikult registreeritud eraõiguslik
juriidiline isik, mis tegutseb kodanikualgatuse korras. Ühingu administratiivne
aadress on Kõrre 7, Tallinn. Ühingu internetiaadress on www.thewhitecross.org.
Ühingu ametlik e-mail on help@thewhitecross.org. Kohtumised ja seminarid
lepitakse kokku eelnevalt. Kontorid, sõlmpunktid ja keskused luuakse eraldi.


1.3. White Cross Union MTÜ lähtub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest,
Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ning käesolevast põhikirjast.


2. EESMÄRK JA PEAMISED ÜHIKONDLIKUD ÜLESANDED


2.1. Ühingu eesmärk Eesti Vabariigis ja välisriikides on:
toetada, nõustada ja parendada avalikku tervishoidu hädaolukorras ja turvalisust,
eriti laste, perekondade ja väikelaste, eakate ning puudega inimeste seas.
Luua toetav vabatahtlik ja initsiatiivikas keskkond teiste aitamiseks.
Võimaldada aidata inimesi, kes seda vajavad meditsiinilistes ja mittemeditsiinilistes
asutustes ja transpordiga.
Pakkuda pääste- ja taastumisteenuseid.
Hoiduda õnnetustest ja ohtudest.
Luua tervishoiustruktuure.
Võimaldada kriisi haldamise juhtimist ja lahendada katastroofilisi olukordasid.
Aidata sõjapõgenikke ja peresid, kes põgenevad hävituse eest.
Ehitada ajutisi ja püsiehitisi sõjapõgenike majutamiseks.
Organiseerida õpet järgmistes valdkondades: pääste, reservide mobiliseerimine,
kohtuekspertiis, kriisiohjamine, inimõiguse-alased läbirääkimised, ohutuse
teemalised arutelud ja koostöö loomine.
Organiseeerida heategevuslikke üritusi toetamaks sotsiaalset ühtekuuluvust.
Toetada ja taotleda toetusi headele ideedele, abitegevustele, võrgustikele, tervise ja
heategevuse algatustele.
Toetada peresid, eakaid ja lapsi hoolekande ja kodu tervishoiu teenustega.
Transportida inimorganeid ja vajalikku varustust kodanikukaitse huvides.

Toetada digitaliseerimist ja digitaalsete võrgustike loomist inimestele, ühingutele ja
ettevõtetele.
Organiseerida kogukondlikke koristusi.
Olla keskkonnasäästlik ja toetada materjalide taaskasutust.
Õpetada ja korraldada ühiskondliku lõimumise kodanikutunde.
Toetada ja majutada orbe, kodutuid ja puuduses reisijaid.
Parendada rahvusvahelist liikumist, turismi nii Eestis kui Balti riikides.
Arendada koostööd teiste Valge Risti initsitatiividega ja Rahvusvahelise Punase
Ristiga ning erakorralise arstiabi ja päästega.


3. JUHATUS
3.1. Ühingu juhtiv organ on juhatus. Juhatuse liikmed on Daniel Janetschek,
isikukood: 37411140162 ja Anna-Liisa Kubo, isikukood: 48408130229. Anna-Liisa
Kubo ja Daniel Janetschek on asutajaliikmed.


4. ÜLDKOOSOLEK
4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on üldkoosolek.
4.2. Üldkoosolek kutsutakse kokku kord aastas presidendi või juhatuse esimehe poolt
kirjalikul teel seitsmepäevase etteteatamisega, millele on lisatud päevakord, mis on
koostatud juhatuse poolt. Erakorralise üldkoosolek kokkukutsumise õigus on
vähemalt 1/10 Ühingu liikmel, kes esitavad vastava kirjaliku taotluse kuu ajalise
etteteatamisega. Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, mis on koosoleku
kokku kutsumisel päevakorras teatavaks tehtud. Üldkoosolek on otsustusvõimeline,
kui üldkoosolekul osalevad vähemasti pooled Ühingu liikmetest. Kui üldkoosolek ei
ole otsustusvõimeline, siis kutsutakse kokku uus üldkoosolek kahenädalase
etteteatamisega kirjalikult päevakorra alusel ja siis on koosolek otsustusvõimeline
olenemata osalejate arvust. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada liige või tema
esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult White Cross
Union MTÜ liige. Igal liikmel on üks hääl. Üldreeglina (kui juhatus ei otsusta teisiti)
tehakse kõik otsused lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega.


5. JUHTIMINE


5.1. Juhatus juhib ja esindab Ühingut. Juhatuse koosolek võtab vastu Ühingu arengut
puudutavaid otsused ja reguleerib Ühingu tegevust.


5.2. Juhatusel on 1-15 liiget.


5.3. Igal juhatuse liikmel on esindusõigus. Rahalistele dokumentidele annab allkirja
president või juhatuse esimees.


5.4. Juhatuse liikmetel on õigus olla palgatööl White Cross Union MTÜ-s lepingu
alusel. Üldkoosolek peab juhatuse liikme tasustamise korra ning tasude ja muude
hüvede suuruse määramisel ning juhatuse liikmega lepingu sõlmimisel tagama, et
juhatuse liikmele mittetulundusühingu poolt tehtavate maksete kogusumma oleks
mõistlikus vastavuses juhatuse liikme ülesannetega ja mittetulundusühingu
majandusliku olukorraga.


5.5. Juhatuse koosolek kutsutakse kokku kord kvartalis presidendi või juhatuse
esimehe poolt kirjalikul teel seitsmepäevase etteteatamisega, millele on lisatud
päevakord, mis on koostatud juhatuse poolt. Erakorraline juhatuse koosolek
kutsutakse kokku kirjalikul teel seitsmepäevase etteteatamisega presidendi või
juhatuse esimehe poolt ja kokkukutsumise teates on üldkoosolek päevakord, kui 2/3
juhatuse liikmetest seda nõuavad esitades kindla põhjuse. Juhatuse koosolek on
otsustusvõimeline, kui vähemasti pooled juhatuse liikmetest on kohal. Kui juhatuse
koosolek ei ole otsustusvõimeline, siis kutsutakse kokku uus juhatuse koosolek
seitsmepäevase etteteatamisega kirjalikult päevakorra alusel ja siis on koosolek
otsustusvõimeline olenemata osalejate arvust. Igal juhatuse liikmel on üks hääl.
Juhatuse koosolekul võib osaleda ja hääletada liige või tema esindaja, kellele on
antud lihtkirjalik volikiri. Esindaja võib olla ainult juhatuse liige. Üldreeglina tehakse
kõik otsused lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega. Juhatuse otsus võetakse
vastu, kui on häälteenamus. Võrdsete häälte olemasolul on otsustav hääl presidendil
või juhatuse esimehel.


5.6. Juhatuse liikmed määratakse, liikmelisus peatatakse või liikmestaatus
lõpetatakse juhatuse teavitusega isiklikult või e-maili teel. Asutajaliikmetega võib
liikmestaatuse lõpetada ainult väga olulistel põhjustel.


5.7. Juhatuse liige võib juhatusest tagasi astuda sõltumata põhjusest, teatades sellest
juhatust.


5.8. Juhatuse liikmed nimetatakse ametisse viieks (5) aastaks. Iga viie aasta järel
valitakse uuesti juhatuse liikmed juhatuse koosolekul, juhatuse liikmelisuse
peatamine või juhatuse liikmestaatuse lõpetamine hääletatakse üldkoosolekul.
5.9. Juhatus planeerib Ühingu tegevust, haldab varasid ja avalikke kontosid, sõlmib
töölepinguid, reguleerib sotsiaalsete eesmärkide täitmist, lõpetab töölepingud ja
annab volitused Ühingu esindamiseks.


5.10. President või juhatuse esimees valitakse juhatuse liikmete poolt. President või
juhatuse esimees korraldavad ja juhendavad juhatuse tegevust.


5.11. Tegevuste täideviimisel on presidendil või juhatuse esimehel järgmised
kohustused:


5.11.1. Määrata kindlaks juhatuse liikmete kohustused, võttes arvesse nende
vastutusalad.


5.11.2. Määrata juhatuse liikme ajutine asendusliige.

 

5.11.3. Kutsuda kokku juhatuse koosolek, määrata kohtumise koht ja päevakord.
Kohtumine võib olla videosilla kaudu ja see salvestatakse.


5.11.4. Määrata juhatuse koosoleku protokollija.


5.11.5. Kommunikeerida avalikkusega ja kolmandate osapooltega ja esindada
juhatust avalikkuse ees ning meediaga suhtlemisel.


5.12. President või juhatuse esimees, tegevdirektor (CEO), laekur, peasekretär,
meditsiinijuht on Ühingu juhatuse ametnikud, kes esindavad Ühingu juhatust
tegevuste täideviimisel. Ametnikud määratakse juhatuse koosolekul.


5.13. Kõik Ühingu tegevused on kõigile Ühingu ja juhatuse liikmetele mittetasustatud
ning viiakse ellu vabatahtlikkuse alusel. Tasu on ainult ettenähtud liikmetele lepingu
alusel. Ülesanded tasustatakse ainult juhul, kui see on ettenähtud lepingus liikme ja
juhatuse vahel. Iga leping, mis sõlmitakse liikmega kinnitatakse presidendi või
juhatuse esimehe poolt.


6. LIIKMED


6.1. Ühingu liikmed võivad olla kõik isikud alates 12. eluaastast, kes soovivad
panustada Ühingu töösse. Liikmeks astumiseks esitab kandidaat kirjaliku avalduse
juhatuse liikmele. Juhatus otsustab liikme panuse tema pädevuse alusel.


6.2. Kõik liikmed on vabatahtlikud ja liikmed jagatakse kategooriatesse põhinedes
nende pääste ja turvalisuse kogemustel. Kategooriad määratakse sisedokumentide
alusel.


6.3. Kõik, kes on nooremad kui 14 aastat võivad panustada Ühingu töösse ainult
vanema või eestkostja juuresolekul. Liikmed, nooremad kui 14, ei või osaleda kriisi ja
päästeoperatsioonidel.

 

6.4. Liikmed alates 14. eluaastast võivad panustada Ühingu päästetööde
tegevustesse.


6.5. Liikmed alates 18. aastast, kellel on B-kategooria juhiluba vähemasti 2 kuud
olnud võivad sõita Ühingu sõidukitega Ühingu juhatuse kirjalikul nõusolekul.


6.6. Liikmed, kes on nooremad kui 18 aastat vajavad Ühingu töös osalemiseks
vanemalt või eestkostjalt kirjalikku luba.


6.7. Juhatus võib nõuda liikmetelt tegevuste täideviimisel vormi kandmist, millel on
Ühingu embleem. Vormide kättesaadavus, parandamine ja muutmine määratakse
juhatuse otsusega tulenevalt kättesaadavusest, logistikast, strateegiast ja
vahenditest. Vormi võib liige saada tasuta või osta tulenevalt Ühingu rahalistest
võimalustest ja kättesaadavusest.


6.8. Uued liikmed võivad astuda Ühingu liikmeks esitades avalduse paberkandjal, emailiga või internetiportaalis. Juhatus otsustab liikme vastuvõtmise.


6.9. Liikmed, juhatus ja juhatuse ametnikud ei tohi ohustada oma tegevusega Ühingu
turvalisust, ühtekuuluvust ega vara. Liikmed esindavad Ühingut hea sõnaga ja ei
ohusta Ühingu mainet. Liikmed vastutavad Ühingu ja Ühingu partneritele tehtava
kahju eest. Ühing ei ole vastutav liikmete tekitatud kahju eest Ühingu operatiivsete
tegevuste täideviimisel. Ühingu vastutus õnnetuste kahju korvamisel ei ole üle 200
EUR.


6.10. Ühingu liikmed austavad ja järgivad käesolevat põhikirja ja Ühingu reegleid,
juhendeid, eeskirju, ja otsuseid, mis on kinnitatud juhatuse poolt ja on tehtud
teatavaks Ühingu kodulehel või juhatuse liikme personaalse e-mailiga.


6.11. Liikmetel nooremad kui 18 ei ole lubatud hääletada üldkoosolekul juhatuse
liikmete valimistel, mis toimuvad iga 5. aasta järel.


6.12. Liige maksab aastast liikmemaksu, mis ei ole tagastatav. Liikmemaksu tasumata
jätmisel võib Ühingu liikme välja heita. Liikme väljaheitmise otsustab juhatus.
Viimase otsus on lõplik. Väljalangenuks loetakse need liikmed, kel on tasumata
liikmemaks.


6.13. Liige võib lõpetada Ühingu liikmestaatuse igal ajal, esitades põhjendusega
allkirjastatud avalduse juhatusele.


6.14. Juhatuse liikme võib juhatus tagasi kutsuda igal ajal, kui juhatuse liige ei ole
tasunud liikmemaksu või on distsiplinaarne põhjus.


7. LIPP JA SOTSIAALNE NIMI


7.1. Ühingul on oma ajalooline lipp, millel on sümbol valge rist musta kontuuriga ja
osaline lehtest palmitsetud kroon risti ees helevalgel taustal. Lipu mõõtmed ja lehed
ning värvid võivad varieeruda määral, mis on kirjeldatud Ühingu põhikirja lehel 1.
See on sotsiaalne lipp, mille sümbol ja logo on ainulaadsed (saab muuta vajadusel
suuremaks ja väiksemaks). Lipu embleemi, disaini, Ühingu nimetuse “White Cross
Union” ja veebilehe on kaitsnud autoriõigusega asutajaliige ja disainer Daniel
Janetschek.


8. PÕHIKIRJA MUUTMINE


8.1. Põhikirja võib muuta ainult üldkoosolek otsusega, mille poolt on andnud hääle
2/3 hääleõiguslikest liikmetest ja presidendi või juhatuse esimehe nõusolekul.


9. KOMMUNIKATSIOON JA KEEL


9.1. Ühingu liikmed, juhatuse liikmed ja juhatuse ametnikud on Eesti Vabariigi ja
teiste riikide kodanikud. Nad võtavad vastu avalikke otsuseid vastavalt pädevusele,
avaldavad inglise-, eesti või mõlemakeelseid pressiteateid. Suhtluskeeleks Ühingu
kommunikatsioonis on üldjuhul inglise keel läbirääkimistel, aruteludel, üldkoosoleku
ja juhatuse koosoleku protokollimisel. Hädaolukorras, näiteks, kui on tegemist
meditsiinilise abi osutamisega, tsiviilkaitsega või päästeoperatsiooniga, otsustab
meeskonna juht, millist keelt kasutatakse operatiivsete tegevuste täideviimisel, et
tagada sujuv täideviimine. Ühingu liikmete poolt läbiviidavate operatiivsete
tegevuste suhtluskeeleks välisriikides on inglise keel.


10. ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA LIKVIDEERIMINE


10.1. Ühing võib ühineda teise mittetulundusühinguga juhatuse otsusel, kui see on
lubatud teise ühingu põhikirjaga.


10.2. Ühing võib jaguneda juhatuse otsusel, kui on olemas presidendi või juhatuse
esimehe nõusolek.


10.3. Ühingu võib likvideerida (likvideerimismenetlus) jagunemise korral, kui ei ole
seaduses teistmoodi ettenähtud. Sellisel juhul nimetatakse Ühingu likvideerijad
juhatuse poolt.


Tallinn, 17. aprill 2022
/digitaalselt allkirjastatud/

© Copyright 2022 White Cross Union MTÜ

channels co-sponsoring

EUROPEAN DEVELOPMENT INITIATIVE OF THE WHITE CROSS
INITIATIVE SMART&DIGITALCITIES
Entrepreneurial and citizen initiative for regional development. Apolitical and independent with experts from over 30 countries. Platform for smart startups and sustainable projects. Technologies, strategies and initiatives with relevance for society, smartcities, safety, policy, security and public health. With TV hub and magazines, over 20K members.
© 2020-2024 All medias reserved to the respective copyrighters. Our website is continuously under development and might contain errors. Privacy noticeCookies noticeTerms and disclaimers of Smartdy Media Network International. For any concern contact us via help@thewhitecross.org